Generalforsamling 2022

Generalforsamling hos DcH Brædstrup

Referat for generalforsamling d. 23. april 2021-2022

  • Valg af dirigent
    – Kristian Hyllested

Beretning af foreningens formand v. Andre

  • Kommet ud af corona med nedlukning inden
  • Hvalpeholdene kører
  • Der har ikke været noget stort
    • Udover 50 års jubilæum hvilket blev holdt som en stor fest
  • Der har været små nyanskaffelser

Formandens beretning blev godkendt.

  1. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer v. Michael
  • Regnskabet blev omdelt og gennemgået.

Markante indtægter:

  • Indslusning: 19 957 kr.
  • Kontingenter: 59 424 kr.
  • Arrangementer: 0 kr.
  • Arealstøtte: 9 345,75 kr.
  • Ungdomslejr: 0 kr.
  • Bankbeholdning:

Markante udgifter:

  • Lands og kreds: 23 500 kr.
  • Småanskaffelser: 29 351,25 kr.
  • Vedligeholdelse: 3 855,30 kr.
  • El og vand: 8 539,91 kr.
  • Overskud: 0 kr.
  • Kørepenge: 2 289,60 kr.
  • Gaver: 0 kr.
  • Jubilæumsfest: 11 537,65 kr.
  • Renter: 4,61 kr.

Regnskabet blev godkendt.

  • Fastsættelse af kontingent for 2022
    • Uændret
  • Indkomne forslag.
    • Ingen indkomne forslag
    • Forslag til ændring af vedtægter
      – Ingen indkomne ændringer
  • Valg af formand
    – Svend
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
    • Kamila fortsætter
    • Michael fortsætter
  • Valg af 1 næstformand
    • Jørgen stiller op til næstformand
  • Valg af 2 suppleanter

–          Hanne indgår som 1. suppleant

–          Jette indgår som 2. suppleant

  • Valg af 1 revisor
    – Kristian fortsætter som revisor
  • Valg af 1 revisorsuppleant
    • Pia indgår som revisorsuppleant
  • Eventuelt
    • Lave en reklamevideo for at tiltrække nye folk til klubben
      • * Kan også bruges til hvalpeholdene, så de kan se sig selv
      • – Ud og søg trænere
      • – Uniform til trænerne hvert andet år
      • – Honorar til et dyrsted til trænere (maxizoo eller dogcoach)
      • – Spørge de private hundetrænere om hvorfor de selv har startet op og ikke gået ind i en forening.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

Formanden slutter generalforsamlingen af med et DcH længe leve HURRA HURRA HURRA – VOV VOV VOV.